• نرم افزار جمع آوری داده از کنتورهای آب (مخصوص HHU)
  • نرم افزار جمع آوری داده از کنتورهای برق (مخصوص HHU)
  • نرم افزار مدیریت داده کنتورهای آب و برق
  • اپلیکشین اندروید کنترل تجهیزات الکتریکی از راه دور